Enum SplittingFlushStrategy.FlushBoundaryProvider.FlushBoundary