turicreate.SFrame.column_types

SFrame.column_types(self)

The type of each column in the SFrame.

Returns:
out : list[type]

Column types of the SFrame.

See also

dtype